Begraafplaats Vitushof

In 1878 wordt men het eens een stuk grond te kopen buiten de stad aan “de straatweg”, de latere Harlingerstraatweg. Het stuk grond dat werd aangekocht heette in de volksmond ”de Galgefenne”. De betekenis hiervan moge duidelijk zijn.

In 1882 werd de Rooms Katholieke Begraafplaats in gebruik genomen. Het toenmalige bestuur bestond uit de pastores van de beide kerken en van iedere kerk, een leek-afgevaardigde. Later, na de bouw van de St. Johannes de Dooperkerk en weer later na de bouw van de Fransiscuskerk werd het bestuur uitgebreid tot 8 personen, een niet bepaald werkbare situatie.

In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw trad er een verloedering op m.b.t. het onderhoud van de begraafplaats en de daar aanwezige graven. 

Katholiek Leeuwarden wilde eigenlijk wel af van haar “dodenakker”.Gesprekken werden er gevoerd met de Gemeente Leeuwarden, met als doel de begraafplaats aan de Gemeente over te doen. Uiteindelijk zonder resultaat.

Maar ja, hoe nu verder. Dankzij initiatieven van twee Leeuwarder Parochianen werden er plannen gemaakt het tij te keren. In de tweede helft van de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig werd stukje bij beetje het groot-onderhoud ter hand genomen. In 1981 werd de begraafplaats ondergebracht in een nieuwe stichting. In datzelfde jaar werd ook gestart met de z.g.n. “uurloonaktie”. Nabestaanden werden jaarlijks gevraagd om een donatie, welke geheel besteed werd aan het onderhoud van de begraafplaats.

In de jaren nadien is er veel verbeterd. In 1989 werd een nieuw gedeelte aan de begraafplaats toegevoegd. In 2003 werd een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de doodgeboren kinderen. Eveneens in dat jaar kwam er een monument op het nieuwe strooiveld. In 2005 werd de klokkentoren van de kapel van het voormalige Bonifatius-ziekenhuis herplaatst bij de ingang van de begraafplaats. De huidige kapel werd in 2006 verbouwd en in gebruik genomen. Ook werd de beheerderswoning geheel gerenoveerd.

In 2005 kreeg de begraafplaats de naam Vitushof en sinds 2010 is de begraafplaats een algemene begraafplaats, waar een ieder zijn of haar laatste rustplaats kan krijgen. De naam is sinds kort gewijzigd in “Begraafplaats Vitushof”.

Het totale aanzien van de Vitushof is de laatste jaren drastisch veranderd. Mede dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers is het onderhoud aanzienlijk verbeterd. Paden zijn opnieuw geasfalteerd en tientallen bomen zijn als geadopteerde bomen door nabestaanden geschonken. Dankzij de jaarlijkse donaties van nabestaanden en fondsen, waarop van tijd een beroep kan worden gedaan , heeft de Vitushof de allure van een park gekregen. Met recht kan worden gezegd dat het een van de mooiste begraafplaatsen van Friesland is geworden. Een bezoek aan “de Vitushof” is beslist de moeite waard.